Foredrag m.m.


 
2003 Dyrup
2002 Rundvisning i TV-byen